دفتر منطقه‌ای زاگرس Iranology Foundation

صفحه نیمه‌رسمی بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس

صفحه نیمه‌رسمی بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس

اعلان
 رئیس بنیاد ایران‌شناسی|حضرت آیت الله سید محمد خامنه‌ای  موسس بنیاد ایران‌شناسی|مرحوم دکتر حسن حبیبی  گزارش عملكرد شش ماهه دفتر منطقه‌اي زاگرس  گاوماهی

در جلسه بررسی میدانی گورستان قدیمی نهاوند معروف به قبرآقا که با حضور شهردار و تیم مدیریت شهری نهاوند و اعضای دفتر منطقه‌ای زاگرس برگزار شد؛ توضیحاتی در خصوص اهمیت تاریخی و نمادشناسی این گورستان از سوی دفتر منطقه‌ای زاگرس ارائه شد.
پس از این جلسه با توجه به لزوم ساماندهی این گورستان به دلیل واقع شدن در بخش مرکزی شهر و توجه به اهمیت‌های تاریخی و نمادشناسی آن مقرر شد، با همکاری شهرداری نهاوند و دفتر منطقه‌ای زاگرس، گورستان به باغ موزه تبدیل شود.

۹۵/۰۵/۰۶