دفتر منطقه‌ای زاگرس Iranology Foundation

صفحه نیمه‌رسمی بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس

صفحه نیمه‌رسمی بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس

اعلان
 رئیس بنیاد ایران‌شناسی|حضرت آیت الله سید محمد خامنه‌ای  موسس بنیاد ایران‌شناسی|مرحوم دکتر حسن حبیبی  گزارش عملكرد شش ماهه دفتر منطقه‌اي زاگرس  گاوماهی

طی نامه‌ای از سوی سرپرست شعبه کرمانشاه بنیاد ایران‌شناسی، موافقت با تاسیس دفتر منطقه‌ای بنیاد ایران‌شناسی در نهاوند به فرماندار نهاوند ابلاغ و محمدرضا عطایی به عنوان مسئول این دفتر معرفی شد.


متن این نامه به شرح ذیل است:

جناب آقای عبدالملکی
فرماندار محترم نهاوند
احتراماً، بازگشت به نامه شماره 6264 مورخ 92/12/17 و در اجرای تفویض حاصله به شرح نامه شماره 93/1709 مورخ 93/8/17، بدینوسیله این بنیاد موافقت خود را با تاسیس دفتر به شرح مندرج در نامه فوق‌الذکر اعلام و آقای محمدرضا عطایی را به عنوان مسئول دفتر تعیین می‌نماید. لذا شایسته است مقرر فرمایید تمام فعالیت‌ها با هماهنگی جنابعالی و در راستای اجرای سیاست‌ها و دستورات بنیاد ایران‌شناسی و با در نظر گرفتن تمامی چارچوب‌های قانونی صورت پذیرد.
سید ضیاءالدین خرم‌شاهی؛ سرپرست بنیاد ایران‌شناسی شعبه استان کرمانشاه

۹۳/۰۸/۲۲